skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Japanese xóa Năm xuất bản: 1987đến1997 xóa Nhan đề tạp chí: Practica Oto-Rhino-Laryngologica xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hearing Loss Induced by Loud Discotheque Music.

川島, 貴之 ; 石井, 甲介 ; 川端, 五十鈴 ; Kawashima, Takayuki ; Ishii, Kousuke ; Kawabata, Isuzu

耳鼻咽喉科臨床, 1996, Vol.89(5), pp.549-554

ISSN: 0032-6313 ; DOI: 10.5631/jibirin.89.549

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Acute Hearing Loss Due to Exposure to Rock-and-Roll Music; A Case Report.

西川, 益利 ; 西川, 恵子 ; Nishikawa, Masutoshi ; Nishikawa, Keiko

耳鼻咽喉科臨床, 1992, Vol.85(2), pp.175-180

ISSN: 0032-6313 ; DOI: 10.5631/jibirin.85.175

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. 西川, 恵子
  2. Nishikawa, Keiko
  3. 石井, 甲介
  4. 川端, 五十鈴
  5. 西川, 益利

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...