skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Population and Development Review xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Public expenditures on immigrants to the United States, past and present

Simon, Julian L.

Population and Development Review, March, 1996, Vol.22(1), p.99(11) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0098-7921

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
On Aggregate Empirical Studies Relating Population Variables to Economic Development
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On Aggregate Empirical Studies Relating Population Variables to Economic Development

Simon, Julian L.

Population and Development Review, 06/1989, Vol.15(2), p.323 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00987921 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1973707

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Re-Linking Fertility Behavior and Economic Security in Old Age: Comment on Demeny
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Re-Linking Fertility Behavior and Economic Security in Old Age: Comment on Demeny

Simon, Julian L.

Population and Development Review, 06/1988, Vol.14(2), p.327 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00987921 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1973575

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Immigrants, Taxes, and Welfare in the United States
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigrants, Taxes, and Welfare in the United States

Simon, Julian L.

Population and Development Review, 03/1984, Vol.10(1), p.55 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00987921 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1973162

Toàn văn sẵn có

5
The Economics of Population: Classic Writings
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Economics of Population: Classic Writings

Mcnicoll, Geoffrey ; Simon, Julian L.

Population and Development Review, 06/1998, Vol.24(2), p.406 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00987921 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2807993

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
The State of Humanity.
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The State of Humanity.

Easterlin, Richard A. ; Simon, Julian L.

Population and Development Review, 09/1996, Vol.22(3), p.563 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00987921 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2137723

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Population Matters: People, Resources, Environment, and Immigration.
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Population Matters: People, Resources, Environment, and Immigration.

Demeny], [Paul ; Simon, Julian L.

Population and Development Review, 03/1991, Vol.17(1), p.188 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00987921 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1972369

Toàn văn sẵn có

8
The Resourceful Earth: A Response to Global 2000.
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Resourceful Earth: A Response to Global 2000.

Repetto, Robert ; Simon, Julian L. ; Kahn, Herman

Population and Development Review, 12/1985, Vol.11(4), p.757 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00987921 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1973463

Toàn văn sẵn có

9
Theory of Population and Economic Growth.
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Theory of Population and Economic Growth.

Arndt, H. W. ; Simon, Julian L.

Population and Development Review, 03/1987, Vol.13(1), p.156 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00987921 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1972129

Toàn văn sẵn có

10
Nature's Services, Human Follies: A Review Essay
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nature's Services, Human Follies: A Review Essay

Smil, Vaclav ; Daily, Gretchen C. ; Simon, Julian L. ; Von Weizsacker, Ernst ; Lovins, Amory B. ; Lovins, L. Hunter

Population and Development Review, 09/1998, Vol.24(3), p.613 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00987921 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2808159

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Review Symposium
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Review Symposium

Kelley, Allen C. ; Simon, Julian L. ; Potter, Joseph E. ; Daly, Herman E.

Population and Development Review, 09/1986, Vol.12(3), p.563 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00987921 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1973225

Toàn văn sẵn có

12
Review Symposium
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Review Symposium

Timmer, C. Peter ; Sirageldin, Ismail ; Kantner, John ; Preston, Samuel H. ; Simon, Julian L.

Population and Development Review, 03/1982, Vol.8(1), p.163 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00987921 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1972696

Toàn văn sẵn có

13
The Effects of Income on Fertility.
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Effects of Income on Fertility.

N., D. ; Simon, Julian L.

Population and Development Review, 12/1975, Vol.1(2), p.329 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00987921 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1972244

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Simon, Julian L.
  2. Simon, Julian
  3. Julian L. Simon
  4. Simon, J.L.
  5. Simon, Julian Lincoln

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...