skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tài liệu mới: Mới từ 3 tháng trước xóa Chủ đề: Immigration xóa Năm xuất bản: Sau 2011 xóa Nhan đề tạp chí: Population Research and Policy Review xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Implementing Dynamics of Immigration Integration in Labor Force Participation Projection in EU28

Marois, Guillaume ; Sabourin, Patrick ; Bélanger, Alain

Population Research and Policy Review, Jul 2019, pp.1-25 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01675923 ; E-ISSN: 15737829 ; DOI: 10.1007/s11113-019-09537-y

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Employer Verification Mandates and Infant Health

Strully, Kate ; Bozick, Robert ; Huang, Ying ; Burgette, Lane

Population Research and Policy Review, Aug 2019, pp.1-42 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01675923 ; E-ISSN: 15737829 ; DOI: 10.1007/s11113-019-09545-y

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Returning to a New Mexican Labor Market? Regional Variation in the Economic Incorporation of Return Migrants from the U.S. to Mexico

Denier, Nicole ; Masferrer, Claudia

Population Research and Policy Review, Aug 2019, pp.1-25 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01675923 ; E-ISSN: 15737829 ; DOI: 10.1007/s11113-019-09547-w

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Education–Occupation (Mis)Match of Asia-Born Immigrants in Australia

De Alwis, Sheruni ; Parr, Nick ; Guo, Fei

Population Research and Policy Review, Sep 2019, pp.1-30 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01675923 ; E-ISSN: 15737829 ; DOI: 10.1007/s11113-019-09548-9

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Guo, Fei
  2. Sabourin, Patrick
  3. Bozick, Robert
  4. Parr, N.
  5. Burgette, Lane

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...