skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Slovak xóa Năm xuất bản: 2002đến2010 xóa Nhan đề tạp chí: Polnohospodarstvo xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Obsah vybranych tazkych kovov v podnych typoch Hornej Nitry
Content of observed heavy metals in soil types of Horna Nitra

Nadassky , J. ; Chlpik , J. ; Noskovic , J. )

Polnohospodarstvo, 2002, Vol.(6), pp.277-281 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0551-3677

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Indikatory zranitelnosti environmentalnych funkcii kambizemi
Limit values indicating vulnerability of environmental functions of Cambisols

Makovnikova , J )

Polnohospodarstvo, 2002, Vol.(1), pp.18-25 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0551-3677

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Makovnikova , J )
  2. Noskovic , J. )
  3. Nadassky , J.
  4. Chlpik , J.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...