skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Politička Misao xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Utjecaj pluralizma medija na demokratski proces u Bosni i Hercegovini

Sapunar, Marko ; Tomić, Zoran

Politička Misao, 2004, Vol.XLI(2), pp.3-16 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-3241 ; E-ISSN: 1846-8721

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Veličina etničkih prostora u Bosni i Hercegovini (1991.) i njihova podjela po Daytonskome mirovnom ugovoru (1995.)

Mrduljaš, Saša

Politička Misao, 2008, Vol.XLV(3-04), pp.221-245 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-3241 ; E-ISSN: 1846-8721

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Neutralnost Švicarske i njezino članstvo u UN-u

Grlić Radman, Gordan

Politička Misao, 2002, Vol.XXXIX(3), pp.145-162 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-3241 ; E-ISSN: 1846-8721

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rat u suvremenim uvjetima

Javorović, Božidar

Politička Misao, 1991, Vol.XXVIII(4), pp.13-32 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-3241 ; E-ISSN: 1846-8721

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Međunarodna zajednica

Ibler, Vladimir

Politička Misao, 1967, Vol.IV(4), pp.671-677 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-3241 ; E-ISSN: 1846-8721

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Međunarodna zajednica

Blagović, Božica

Politička Misao, 1971, Vol.VIII(4), pp.499-506 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-3241 ; E-ISSN: 1846-8721

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ujedinjene nacije kao sastavni dio međunarodne zajednice i njihova uloga u savremenom svijetu

Vražalić, Ešref

Politička Misao, 1972, Vol.IX(2-03), pp.131-143 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-3241 ; E-ISSN: 1846-8721

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
  1. Trước1971  (1)
  2. 1971đến1971  (1)
  3. 1972đến1990  (1)
  4. 1991đến2002  (2)
  5. Sau 2002  (2)
  6. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...