skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nowotwory podścieliskowe przewodu pokarmowego.
Gastrointestinal stromal tumors

Guzińska-Ustymowicz, Katarzyna ; Nasierowska-Guttmejer, Anna

Polish journal of pathology : official journal of the Polish Society of Pathologists, December 2013, Vol.64(4 Suppl 2), pp.s47-54 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1233-9687 ; PMID: 24893508 Version:1

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Raport synoptyczny Amerykańskiego Kolegium Patologów i Polskiego Towarzystwa Patologów--wersja 2014.
Synoptic report of the American College of Pathologists and the Polish Society of Pathologists - version 2014

Olszewski, Wojciech ; Chmielik, Ewa

Polish journal of pathology : official journal of the Polish Society of Pathologists, December 2014, Vol.65(4 Suppl 2), pp.S21-31 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1233-9687 ; PMID: 26165041 Version:1

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Techniki specjalne w diagnostyce zmian piersi.
Special techniques for diagnosis of breast changes

Olszewski, Wojciech P

Polish journal of pathology : official journal of the Polish Society of Pathologists, December 2011, Vol.62(4 Suppl 4), pp.s26-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1233-9687 ; PMID: 22693729 Version:1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...