skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: PlosOne xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

First Detection of Leishmania major DNA in Sergentomyia ( Spelaeomyia ) darlingi from Cutaneous Leishmaniasis Foci in Mali ( L. major DNA in S. darlingi in Mali)

Berdjane-Brouk, Zohra ; Koné, Abdoulaye K ; Djimdé, Abdoulaye A ; Charrel, Rémi N ; Ravel, Christophe ; Delaunay, Pascal ; del Giudice, Pascal ; Diarra, Adama Z ; Doumbo, Siala ; Goita, Siaka ; Thera, Mahamadou A ; Depaquit, Jérôme ; Marty, Pierre ; Doumbo, Ogobara K ; Izri, Arezki; Zilberstein, Dan (Editor)

PLoS ONE, 2012, Vol.7(1), p.e28266 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0028266

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immuno-PCR - A New Tool for Paleomicrobiology: The Plague Paradigm (Immuno-PCR and Ancient Plague)

Malou, Nada ; Tran, Thi-Nguyen-Ny ; Nappez, Claude ; Signoli, Michel ; Le Forestier, Cyrille ; Castex, Dominique ; Drancourt, Michel ; Raoult, Didier; Bereswill, Stefan (Editor)

PLoS ONE, 2012, Vol.7(2), p.e31744 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0031744

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Delaunay, Pascal
  2. Drancourt, Michel
  3. Goita, Siaka
  4. Signoli, Michel
  5. Castex, Dominique

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...