skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Plos Pathogens xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparative genomics of the apicomplexan parasites Toxoplasma gondii and Neospora caninum: Coccidia differing in host range and transmission strategy

Adam James Reid ; Sarah J Vermont ; James A Cotton ; David Harris ; Grant A Hill-Cawthorne ; Stephanie Könen-Waisman ; Sophia M Latham ; Tobias Mourier ; Rebecca Norton ; Michael A Quail ; Mandy Sanders ; Dhanasekaran Shanmugam ; Amandeep Sohal ; James D Wasmuth ; Brian Brunk ; Michael E Grigg ; Jonathan C Howard ; John Parkinson ; David S Roos

PLoS Pathogens, 01 January 2012, Vol.8(3), p.e1002567 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1553-7366 ; E-ISSN: 1553-7374 ; DOI: 10.1371/journal.ppat.1002567

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genomic insights into the origin of parasitism in the emerging plant pathogen Bursaphelenchus xylophilus

Taisei Kikuchi ; James A Cotton ; Jonathan J Dalzell ; Koichi Hasegawa ; Natsumi Kanzaki ; Paul Mcveigh ; Takuma Takanashi ; Isheng J Tsai ; Samuel A Assefa ; Peter J A Cock ; Thomas Dan Otto ; Martin Hunt ; Adam J Reid ; Alejandro Sanchez-Flores ; Kazuko Tsuchihara ; Toshiro Yokoi ; Mattias C Larsson ; Johji Miwa ; Aaron G Maule ; Norio Sahashi

PLoS Pathogens, 01 September 2011, Vol.7(9), p.e1002219 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1553-7366 ; E-ISSN: 1553-7374 ; DOI: 10.1371/journal.ppat.1002219

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Berriman, Matthew
  2. Cotton, James A
  3. Yokoi, Toshiro
  4. Kikuchi, Taisei
  5. Harris, David

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...