skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Cơ sở dữ liệu: SciTech Connect (OSTI) xóa Chủ đề: Enzymes xóa Tác giả/ người sáng tác: Petsko, Gregory A. xóa Nhan đề tạp chí: Plos Biol. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural basis for Fe-S Cluster Assembly and tRNA thiolation mediated by IscS protein-protein interactions.(iron sulfur cluster)(Report)

Shi, Rong ; Proteau, Ariane ; Villarroya, Magda ; Moukadiri, Ismail ; Zhang, Linhua ; Trempe, Jean - Francois ; Matte, Allan ; Armengod, M. Eugenia ; Cygler, Miroslaw

PLoS Biology, April, 2010, Vol.8(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1545-7885

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Trempe, Jean - Francois
  2. Moukadiri, Ismail
  3. Zhang, Linhua
  4. Villarroya, Magda
  5. Matte, Allan

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...