skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Plastic and Reconstructive Surgery - Global Open xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Closed Incision Negative Pressure Therapy in Oncological Breast Surgery: Comparison with Standard Care Dressings

Ferrando, M., Pietro ; Ala, M., Ada ; Bussone, M., Riccardo ; Bergamasco, M., Laura ; Actis Perinetti, M., Federica ; Malan, M., Fabrizio

Plastic and Reconstructive Surgery - Global Open, 2018, Vol.6(6), pp.e1732-e1732

ISSN: 2169-7574 ; DOI: 10.1097/GOX.0000000000001732

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Bussone, M., Riccardo
  2. Ferrando, P.M.
  3. Federica Actis Perinetti, MD
  4. Ala, A.
  5. Ala, Ada

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...