skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Japanese xóa Tất cả các phiên bản Oxford Journals (Oxford University Press) xóa Tất cả các phiên bản Plant And Cell Physiology xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Seeing Is Believing: On the Use of Image Databases for Visually Exploring Plant Organelle Dynamics

Mano, Shoji ; Miwa, Tomoki ; Nishikawa, Shuh - Ichi ; Mimura, Tetsuro ; Nishimura, Mikio

Plant and Cell Physiology, 2009, Vol. 50(12), pp.2000-2014 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-0781 ; E-ISSN: 1471-9053 ; DOI: 10.1093/pcp/pcp128

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. Oxford University Press (CrossRef)  (1)
  2. MEDLINE/PubMed (NLM)  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Nishimura, M.
  2. Miwa, Tomoki
  3. Mano, S.
  4. Nishikawa, Shuh - Ichi
  5. Mimura, Tetsuro

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...