skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản American Physical Society (APS) (CrossRef) xóa Tất cả các phiên bản Physical review letters xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structure of liquid iron at pressures up to 58 GPa

Shen, Guoyin ; Prakapenka, Vitali B ; Rivers, Mark L ; Sutton, Stephen R

Physical review letters, 07 May 2004, Vol.92(18), pp.185701 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-9007 ; PMID: 15169505 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Shen, G.
  2. Sutton, Sr
  3. Rivers, M.L.
  4. Prakapenka, V.B.
  5. Rivers, Mark L.

theo chủ đề:

  1. Physics

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...