skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Sharp, Rob xóa Nhan đề tạp chí: Physical Review D - Particles, Fields, Gravitation and Cosmology xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The WiggleZ Dark Energy Survey: Final data release and cosmological results

Parkinson, David ; Riemer-Sørensen, Signe ; Blake, Chris ; Poole, Gregory B. ; Davis, Tamara M. ; Brough, Sarah ; Colless, Matthew ; Contreras, Carlos ; Couch, Warrick ; Croom, Scott ; Croton, Darren ; Drinkwater, Michael J. ; Forster, Karl ; Gilbank, David ; Gladders, Mike ; Glazebrook, Karl ; Jelliffe, Ben ; Jurek, Russell J. ; Li, I-Hui ; Madore, Barry ; Martin, D. Christopher ; Pimbblet, Kevin ; Pracy, Michael ; Sharp, Rob ; Wisnioski, Emily ; Woods, David ; Wyder, Ted K. ; Yee, H. K. C.

Arxiv ID: 1210.2130

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The WiggleZ Dark Energy Survey: Cosmological neutrino mass constraint from blue high-redshift galaxies

Riemer-Sørensen, Signe ; Blake, Chris ; Parkinson, David ; Davis, Tamara M. ; Brough, Sarah ; Colless, Matthew ; Contreras, Carlos ; Couch, Warrick ; Croom, Scott ; Croton, Darren ; Drinkwater, Michael J. ; Forster, Karl ; Gilbank, David ; Gladders, Mike ; Glazebrook, Karl ; Jelliffe, Ben ; Jurek, Russell J. ; Li, I-Hui ; Madore, Barry ; Martin, D. Christopher ; Pimbblet, Kevin ; Poole, Gregory B. ; Pracy, Michael ; Sharp, Rob ; Wisnioski, Emily ; Woods, David ; Wyder, Ted K. ; Yee, H. K. C.

Arxiv ID: 1112.4940

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Jelliffe, Ben
  2. Woods, David
  3. Parkinson, David
  4. Croom, Scott
  5. Pracy, Michael

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...