skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Tang, L. xóa Nhan đề tạp chí: Physical Review, C xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Semi-Inclusive Charged-Pion Electroproduction off Protons and Deuterons: Cross Sections, Ratios and Access to the Quark-Parton Model at Low Energies

Asaturyan, R ; Ent, R ; Mkrtchyan, H ; Navasardyan, T ; Tadevosyan, V ; Adams, G ; Ahmidouch, A ; Angelescu, T ; Arrington, J ; Asaturyan, A ; Baker, O ; Benmouna, N ; Bertoncini, C ; Blok, H ; Boeglin, W ; Bosted, P ; Breuer, H ; Christy, M ; Connell, S ; Cui, Y ; Dalton, M ; Danagoulian, S ; Day, D ; Dunne, J ; Dutta, D ; Fenker, H ; Frolov, V ; Gan, L ; Gaskell, D ; Hafidi, K ; Hinton, W ; Holt, R ; Horn, T ; Huber, G ; Hungerford, E ; Jiang, X ; Jones, M ; Joo, K ; Kalantarians, N ; Kelly, J ; Keppel, C ; Kubarovsky, V ; Liang, Y ; Mack, D ; Malace, S ; Markowitz, P ; Mcgrath, E ; Mckee, P ; Meekins, D ; Mkrtchyan, A ; Moziak, B ; Niculescu, G ; Niculescu, I ; Opper, A ; Ostapenko, T ; Reimer, P ; Reinhold, J ; Roche, J ; Rock, S ; Schulte, E ; Segbefia, E ; Smith, C ; Smith, G ; Stoler, P ; Tang, L ; Ungaro, M ; Uzzle, A ; Vidakovic, S ; Villano, A ; Vulcan, W ; Wang, M ; Warren, G ; Wesselmann, F ; Wojtsekhowski, B ; Wood, S ; Yuan, L ; Zheng, X; Zheng, X (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Dec 15, 2011 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1103/PhysRevC.85.015202

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Mcgrath, E.
  2. Kalantarians, N.
  3. Uzzle, A.
  4. Niculescu, G.
  5. Joo, K.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...