skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Physical Communication xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Single-carrier frequency domain adaptive antenna array for uplink multi-user MIMO transmission in a cellular system

Peng, Wei ; Adachi, Fumiyuki

Physical Communication, September 2013, Vol.8, pp.22-30 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1874-4907 ; E-ISSN: 1876-3219 ; DOI: 10.1016/j.phycom.2013.02.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multi-user cooperation schemes with iterative decoding

Khuong, Ho Van ; Le-Ngoc, Tho

Physical Communication, 2010, Vol.3(3), pp.180-189 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1874-4907 ; E-ISSN: 1876-3219 ; DOI: 10.1016/j.phycom.2009.09.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sum rates for multi-user MIMO vector perturbation precoding with regularization

Razi, Adeel ; Ryan, Daniel J ; Yuan, Jinhong ; Collings, Iain B

Physical Communication, December 2014, Vol.13, pp.187-196 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1874-4907 ; E-ISSN: 1876-3219 ; DOI: 10.1016/j.phycom.2014.09.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minimum bit error rate nonlinear precoding for multiuser MIMO and high SNR

Castanheira, Daniel ; Gameiro, Atilio ; Silva, Adão

Physical Communication, 2011, Vol.4(4), pp.296-304 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1874-4907 ; E-ISSN: 1876-3219 ; DOI: 10.1016/j.phycom.2011.07.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wireless energy transfer in downlink and wireless communications in uplink for multi-user MIMO networks

Zhao, Juan ; Xu, Xiaolong

Physical Communication, August 2018, Vol.29, pp.48-54 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1874-4907 ; E-ISSN: 1876-3219 ; DOI: 10.1016/j.phycom.2018.04.011

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computationally and energy efficient symbol-level precoding communications demonstrator

Krivochiza, Jevgenij ; Merlano-Duncan, Juan Carlos ; Andrenacci, Stefano ; Chatzinotas, Symeon ; Ottersten, Björn

Physical Communication, June 2018, Vol.28, pp.108-115 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1874-4907 ; E-ISSN: 1876-3219 ; DOI: 10.1016/j.phycom.2018.03.009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Performance of multi-user transmitter preprocessing assisted MIMO system over correlated frequency-selective channels

Nagaradjane, Prabagarane ; Rajan, Yuvika Ashwina ; Muralidharan, Prasaanth ; Sarathy, Sabarish Karthik Vivek

Physical Communication, June 2013, Vol.7, pp.61-72 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1874-4907 ; E-ISSN: 1876-3219 ; DOI: 10.1016/j.phycom.2012.06.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Performance analysis for multi-user integrated satellite and UAV cooperative networks

Liu, Xiaoyu ; Lin, Min ; Huang, Qingquan ; Wang, Jinyuan ; Ouyang, Jian

Physical Communication, October 2019, Vol.36, p.100762 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1874-4907 ; E-ISSN: 1876-3219 ; DOI: 10.1016/j.phycom.2019.100762

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Performance of a relay-assisted hybrid FSO/RF communication system

Amirabadi, Mohammad Ali ; Tabataba Vakili, Vahid

Physical Communication, August 2019, Vol.35, p.100729 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1874-4907 ; E-ISSN: 1876-3219 ; DOI: 10.1016/j.phycom.2019.100729

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Nagaradjane, Prabagarane
  2. Silva, Adão
  3. Collings, Iain B.
  4. Adachi, Fumiyuki
  5. Merlano-Duncan, Juan Carlos

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...