skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Physica C: Superconductivity xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High T c superconductivity in LnBa 2Cu 3O 7−y(Ln=Y, Gd, Dy, Yb) single crystal with large size

Chen, Zuyao ; Qian, Yitai ; Sun, Dunming ; Fang, Minghu ; Xia, Jiansheng ; Zhao, Zhanchen ; Zhao, Yong ; Kuan, W.Y ; Zhang, Qirui

Physica C: Superconductivity and its applications, 1988, Vol.153, pp.409-410 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-4534 ; E-ISSN: 1873-2143 ; DOI: 10.1016/0921-4534(88)90657-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Qian, Y.
  2. Zhao, Z.
  3. Zhao, Y.
  4. Xia, Jiansheng
  5. Zhang, Qirui

theo chủ đề:

  1. Physics

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...