skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản American Physical Society (APS) (CrossRef) xóa Tất cả các phiên bản Phys. Rev. E xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Birth and growth of a granular jet

Royer, John R ; Corwin, Eric I ; Conyers, Bryan ; Flior, Andrew ; Rivers, Mark L ; Eng, Peter J ; Jaeger, Heinrich M

Physical review. E, Statistical, nonlinear, and soft matter physics, July 2008, Vol.78(1 Pt 1), pp.011305 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1539-3755 ; PMID: 18763946 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Corwin, E.I.
  2. Jaeger, Heinrich M
  3. Rivers, M.L.
  4. Corwin, Eric I
  5. Conyers, B.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...