skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Determination of the Earth's Gravitational Field from Satellite Orbits: Methods and Results

Cook, A. H.

Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series A, Mathematical and Physical Sciences, 13 July 1967, Vol.262(1124), pp.119-134 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00804614

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recent Developments in Determination of the Lunar Gravitational Field from Satellite Orbits

Kaula, W. M.

Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series A, Mathematical and Physical Sciences, 13 July 1967, Vol.262(1124), pp.148-155 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00804614

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Review of Models of the Solar Photosphere and Low Chromosphere: The Temperature-Height Profile

Lambert, D. L.

Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series A, Mathematical and Physical Sciences, 16 July 1971, Vol.270(1202), pp.3-21 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00804614

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...