skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Philosophical Transactions (1665-1678) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu
6
Accompt of three books. - I. Origo formarum & qualitatum; juxta philosophiam corpuscularem considerationibus & experimentis, l lustrata , à Roberto Boyle Nobili Anglo , è Societ. Regia. Oxon. 1669. in 12°. - II. Metallographia, or an history of metals; by John Webster, practitioner in physick and chirurgery. London, for Walter Kettilby in Pauls Church Yard. 1670. in 4°. - lll. Letter a di Francesco redi sopra alcune oppositioni fatte alle sue observationi intorno alle vipere. In Firenze, 1670. in 4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Accompt of three books. - I. Origo formarum & qualitatum; juxta philosophiam corpuscularem considerationibus & experimentis, l lustrata , à Roberto Boyle Nobili Anglo , è Societ. Regia. Oxon. 1669. in 12°. - II. Metallographia, or an history of metals; by John Webster, practitioner in physick and chirurgery. London, for Walter Kettilby in Pauls Church Yard. 1670. in 4°. - lll. Letter a di Francesco redi sopra alcune oppositioni fatte alle sue observationi intorno alle vipere. In Firenze, 1670. in 4

Philosophical Transactions of the Royal Society of London, 01/1670, Vol.5(66), pp.2134-2138

ISSN: 0261-0523 ; E-ISSN: 2053-9223 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1098/rstl.1670.0039

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (10)

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...