skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Pharmacy, Therapeutics, & Pharmacology xóa Nhan đề tạp chí: Pharmazie xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pharmacokinetics of baicalin-phospholipid complex in rat plasma and brain tissues after intranasal and intravenous administration

Li, N ; Je, Y J ; Yang, M ; Jiang, X H ; Ma, J H

Die Pharmazie, May 2011, Vol.66(5), pp.374-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-7144 ; PMID: 21699072 Version:1

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intranasal absorption of rizatriptan--in vivo pharmacokinetics and bioavailability study in humans

Chen, J ; Jiang, X G ; Jiang, W M ; Gao, X L ; Mei, N

Die Pharmazie, January 2005, Vol.60(1), pp.39-41 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-7144 ; PMID: 15702515 Version:1

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A validated HPLC-ESI-MS method for the determination of loratadine in human plasma and its application to pharmacokinetic studies

Chen, J ; Zha, Y Z ; Gao, K P ; Shi, Z Q ; Jiang, X G ; Jiang, W M ; Gao, X L

Die Pharmazie, August 2004, Vol.59(8), pp.600-3 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-7144 ; PMID: 15382318 Version:1

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of amiodarone on Kv1.4 channel C-type inactivation: comparison of its effects with those induced by propafenone and verapamil

Xu, L ; Huang, C ; Chen, J ; Jiang, X ; Li, X ; Bett, G C L ; Rasmusson, R L ; Wang, S

Die Pharmazie, June 2008, Vol.63(6), pp.475-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-7144 ; PMID: 18604993 Version:1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Tác giả 

 1. Chen  (3)
 2. Chen, J.  (3)
 3. Jiang, X G  (2)
 4. Jiang, W M  (2)
 5. Gao, X L  (2)
 6. Wang, S  (1)
 7. Ma, J H  (1)
 8. Li, X  (1)
 9. Jiang, X H  (1)
 10. Gao, K P  (1)
 11. Yang, M  (1)
 12. Je, Y J  (1)
 13. Mei, N  (1)
 14. Shi, Z Q  (1)
 15. Bett, G C L  (1)
 16. Rasmusson, R L  (1)
 17. Jiang, X  (1)
 18. Xu, L  (1)
 19. Zha, Y Z  (1)
 20. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Chen
 2. Chen, J.
 3. Jiang, X G
 4. Jiang, W M
 5. Gao, X L

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...