skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Personal Technologies xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Implicit human computer interaction through context

Schmidt, Albrecht

Personal Technologies, 2000, Vol.4(2), pp.191-199 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0949-2054 ; E-ISSN: 1617-4917 ; DOI: 10.1007/BF01324126

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Context-Aware telephony over WAP

Schmidt, Albrecht ; Takaluoma, Antti ; Mäntyjärvi, Jani

Personal Technologies, 2000, Vol.4(4), pp.225-229 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0949-2054 ; E-ISSN: 1617-4917 ; DOI: 10.1007/BF02391563

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ambient media for peripheral information display

Gellersen, Hans-W. ; Schmidt, Albrecht ; Beigl, Michael

Personal Technologies, 1999, Vol.3(4), pp.199-208 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0949-2054 ; E-ISSN: 1617-4917 ; DOI: 10.1007/BF01540553

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...