skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Perception & psychophysics xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Developmental perspectives on the localization and detection of auditory signals

Schneider, B A ; Trehub, S E ; Thorpe, L

Perception & psychophysics, January 1991, Vol.49(1), pp.10-20 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-5117 ; PMID: 2011447 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of uncertainty on melodic information processing

Cohen, A J ; Trehub, S E ; Thorpe, L A

Perception & psychophysics, July 1989, Vol.46(1), pp.18-28 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-5117 ; PMID: 2755758 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Trehub, Sandra E.
  2. Trehub, Sandra
  3. Trehub, S.E.
  4. Thorpe, Leigh
  5. Cohen, Aj

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...