skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Peerj xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Strong geographical variation in wing aspect ratio of a damselfly, Calopteryx maculata (Odonata: Zygoptera)

Hassall, Christopher; Brady, Sean (editor)

PeerJ, 2015, Vol.3 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2167-8359 ; DOI: 10.7717/peerj.1219 ; PMCID: 4556156 ; PMID: 26336648

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Continental variation in wing pigmentation in Calopteryx damselflies is related to the presence of heterospecifics

Hassall, Christopher

PeerJ, June 10, 2014, Vol.2, p.e438 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2167-8359 ; DOI: 10.7717/peerj.438

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Hassall, C
  2. Hassall, Christopher
  3. Brady, Sean

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...