skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Chinese xóa Cơ sở dữ liệu: ScienceDirect Journals (Elsevier) xóa Chủ đề: Lead xóa Chủ đề: Environmental Sciences xóa Nhan đề tạp chí: Pedosphere xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prediction of Extractable Cd, Pb and Zn in Contaminated Woody Habitat Soils Using a Change Point Detection Method

Waterlot, Christophe ; Pruvot, Christelle ; Bidar, Géraldine ; Fritsch, Clémentine ; De Vaufleury, Annette ; Scheifler, Renaud ; Douay, Francis

Pedosphere, June 2016, Vol.26(3), pp.282-298 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1002-0160 ; E-ISSN: 2210-5107 ; DOI: 10.1016/S1002-0160(15)60043-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Vaufleury, Annette De
  2. Scheifler, Renaud
  3. Bidar, G
  4. Scheifler, R
  5. Pruvot, C.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...