skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Directory of Open Access Journals (DOAJ) xóa Chủ đề: Giardia Duodenalis xóa Nhan đề tạp chí: Pathogens (Basel, Switzerland) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Disruptions of Host Immunity and Inflammation by Giardia Duodenalis: Potential Consequences for Co-Infections in the Gastro-Intestinal Tract

Cotton, James A ; Amat, Christina B ; Buret, Andre G

Pathogens (Basel, Switzerland), 10 November 2015, Vol.4(4), pp.764-92 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2076-0817 ; PMID: 26569316 Version:1 ; DOI: 10.3390/pathogens4040764

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Amat, Christina
  2. Buret, Andre G
  3. Amat, Christina B
  4. Buret, A.G.
  5. James A. Cotton

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...