skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Wiley Online Library xóa Nhan đề tạp chí: Particle and Particle Systems Characterization xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Characterization of Particle Size Standard NIST 1019b with Synchrotron X‐ray Microtomography and Digital Data Extraction

Friedrich, Jon M. ; Rivers, Mark L. ; Perlowitz, Michael A. ; Meinhart, Zachary ; Ramirez, Vanessa V.

Particle & Particle Systems Characterization, May 2012, Vol.29(1), pp.35-42 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0934-0866 ; E-ISSN: 1521-4117 ; DOI: 10.1002/ppsc.201100041

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Meinhart, Z.
  2. Rivers, M.L.
  3. Friedrich, Jon
  4. Friedrich, Jon M
  5. Argonne National Lab.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...