skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Papers: revista de sociologia xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Gallagher, Tom (2003). The Balkans After the Cold War: From Tyranny to Tragedy
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gallagher, Tom (2003). The Balkans After the Cold War: From Tyranny to Tragedy

Conversi, Daniele

Papers. Revista de Sociologia, 09/01/2003, Vol.71, p.180 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0210-2862 ; E-ISSN: 2013-9004 ; DOI: http://dx.doi.org/10.5565/rev/papers/v71n0.1174

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

GALLAGHER, Tom. The Balkans Aftrer the Cold War : from Tyranny to Tragedy

Conversi, Daniele

Papers: revista de sociologia, 2003, Issue 71

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Lọc kết quả

Ngôn ngữ 

  1. Italian  (1)
  2. English  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Conversi, Daniele
  2. Daniele Conversi

theo chủ đề:

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...