skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: Sau 2012 xóa Nhan đề tạp chí: Journal of Neuroscience xóa Nhan đề tạp chí: Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Rescue of Impaired Long-Term Facilitation at Sensorimotor Synapses of Aplysia following siRNA Knockdown of CREB1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rescue of Impaired Long-Term Facilitation at Sensorimotor Synapses of Aplysia following siRNA Knockdown of CREB1

Zhou, L. ; Zhang, Y. ; Liu, R.-Y. ; Smolen, P. ; Cleary, L. J. ; Byrne, J. H.

Journal of Neuroscience, 01/28/2015, Vol.35(4), pp.1617-1626 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0270-6474 ; E-ISSN: 1529-2401 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1523/JNEUROSCI.3330-14.2015

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Huang, Junhua
  2. Zhou, L
  3. Algeo, Thomas J
  4. Zhang, Yili
  5. Zhang, Y.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...