skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Pacific Review xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

China's engagement in South America and Africa's extractive sectors: new perspectives for resource curse theories

Gonzalez-Vicente, Ruben

The Pacific Review, 11 March 2011, Vol.24(1), pp.65-87 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0951-2748 ; E-ISSN: 1470-1332 ; DOI: 10.1080/09512748.2010.546874

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conceptualizing China-Latin America relations in the twenty-first century: the boom, the bust, and the aftermath

Wise, Carol ; Chonn Ching, Victoria

The Pacific Review, 03 September 2018, Vol.31(5), pp.553-572 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0951-2748 ; E-ISSN: 1470-1332 ; DOI: 10.1080/09512748.2017.1408675

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The political economy of oil and gas in Southeast Asia: heading towards the natural resource curse?

Sovacool, Benjamin K

The Pacific Review, 12 May 2010, Vol.23(2), pp.225-259 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0951-2748 ; E-ISSN: 1470-1332 ; DOI: 10.1080/09512741003624484

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The oil resources of Timor-Leste: curse or blessing?

Lundahl, Mats ; Sjöholm, Fredrik

The Pacific Review, 22 February 2008, Vol.21(1), pp.67-86 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0951-2748 ; E-ISSN: 1470-1332 ; DOI: 10.1080/09512740701868898

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ching, Vc
  2. Lundahl, M.
  3. Sjoholm, F
  4. Gonzalez-Vicente, Ruben
  5. Wise, Carol

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...