skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Cotton, J xóa Nhan đề tạp chí: Pacific Affairs xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The "Haze" over Southeast Asia: Challenging the ASEAN Mode of Regional Engagement

Cotton, James

Pacific Affairs, 1 October 1999, Vol.72(3), pp.331-351 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0030851X ; DOI: 10.2307/2672225

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Limits to Liberalization in Industrializing Asia: Three Views of the State

Cotton, James

Pacific Affairs, 1 October 1991, Vol.64(3), pp.311-327 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0030851X ; DOI: 10.2307/2759466

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Five Power Defence Arrangements At Forty.(Book review)

Cotton, James

Pacific Affairs, 2013, Vol.86(2), p.386 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0030-851X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Cotton, James
  2. Cotton, J.
  3. James Cotton
  4. Storey, Ian

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...