skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 139  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: PS, Political Science & Politics xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

RECAP: FORECASTING THE 2012 ELECTION

Campbell, James E

PS: Political Science & Politics, 2013, Vol.46(1), pp.37-37 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1049-0965 ; E-ISSN: 1537-5935 ; DOI: 10.1017/S1049096512001801

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recalibrating Ratings for a New Normal

Cook, Charles E ; Wasserman, David

PS: Political Science & Politics, 2014, Vol.47(2), pp.304-308 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1049-0965 ; E-ISSN: 1537-5935 ; DOI: 10.1017/S1049096514000079

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

CLOSENESS COUNTS IN HORSE SHOES, DANCING, AND FORECASTING

Campbell, James E

PS: Political Science & Politics, 2013, Vol.46(1), pp.40-41 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1049-0965 ; E-ISSN: 1537-5935 ; DOI: 10.1017/S1049096512001497

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

FORECASTING WITH LEADING ECONOMIC INDICATORS AND THE POLLS IN 2012

Erikson, Robert S ; Wlezien, Christopher

PS: Political Science & Politics, 2013, Vol.46(1), pp.38-39 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1049-0965 ; E-ISSN: 1537-5935 ; DOI: 10.1017/S1049096512001473

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ECONOMIC EXPECTATIONS AND ELECTION OUTCOMES

Lockerbie, Brad

PS: Political Science & Politics, 2013, Vol.46(1), pp.42-42 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1049-0965 ; E-ISSN: 1537-5935 ; DOI: 10.1017/S1049096512001539

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PRIMARY MODEL GETS IT RIGHT AND EARLY

Norpoth, Helmut ; Bednarczuk, Michael

PS: Political Science & Politics, 2013, Vol.46(1), pp.37-37 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1049-0965 ; E-ISSN: 1537-5935 ; DOI: 10.1017/S104909651200145X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

2012 PRESIDENTIAL, US HOUSE, AND US SENATE FORECASTS

Klarner, Carl E

PS: Political Science & Politics, 2013, Vol.46(1), pp.44-45 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1049-0965 ; E-ISSN: 1537-5935 ; DOI: 10.1017/S1049096512001564

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PROXY FORECASTS: A WORKING STRATEGY

Lewis-beck, Michael S ; Tien, Charles

PS: Political Science & Politics, 2013, Vol.46(1), pp.39-40 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1049-0965 ; E-ISSN: 1537-5935 ; DOI: 10.1017/S1049096512001485

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ELECTION FORECAST: A LOOK BACK AT THE TIME FOR CHANGE MODEL AND THE 2012 PRESIDENTIAL ELECTION

Abramowitz, Alan I

PS: Political Science & Politics, 2013, Vol.46(1), pp.37-38 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1049-0965 ; E-ISSN: 1537-5935 ; DOI: 10.1017/S1049096512001461

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

WHY THE STATE-BY-STATE POLITICAL ECONOMY MODEL DID IT RIGHT

Jerôme, Bruno ; Jerôme-speziari, Véronique

PS: Political Science & Politics, 2013, Vol.46(1), pp.45-46 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1049-0965 ; E-ISSN: 1537-5935 ; DOI: 10.1017/S1049096512001576

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

AGGREGATION AND ENSEMBLES: PRINCIPLED COMBINATIONS OF DATA

Montgomery, Jacob M ; Hollenbach, Florian M ; Ward, Michael D

PS: Political Science & Politics, 2013, Vol.46(1), pp.43-44 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1049-0965 ; E-ISSN: 1537-5935 ; DOI: 10.1017/S1049096512001552

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE BREAD AND PEACE MODEL: 2012 PRESIDENTIAL ELECTION POSTMORTEM

Hibbs, Douglas A

PS: Political Science & Politics, 2013, Vol.46(1), pp.41-41 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1049-0965 ; E-ISSN: 1537-5935 ; DOI: 10.1017/S1049096512001503

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

FORECASTING THE 2012 ELECTION WITH STATE-LEVEL ECONOMIC INDICATORS: A POSTMORTEM

Berry, Michael J ; Bickers, Kenneth N

PS: Political Science & Politics, 2013, Vol.46(1), pp.46-47 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1049-0965 ; E-ISSN: 1537-5935 ; DOI: 10.1017/S1049096512001588

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

FISCAL MODEL FAILURE: A MEASUREMENT PROBLEM? A PRELIMINARY ASSESSMENT

Cuzán, Alfred G

PS: Political Science & Politics, 2013, Vol.46(1), pp.42-43 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1049-0965 ; E-ISSN: 1537-5935 ; DOI: 10.1017/S1049096512001540

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

POSTMORTEM: INCUMBENCY, NATIONAL CONDITIONS, AND US PRESIDENTIAL ELECTIONS

Holbrook, Thomas M

PS: Political Science & Politics, 2013, Vol.46(1), pp.41-42 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1049-0965 ; E-ISSN: 1537-5935 ; DOI: 10.1017/S1049096512001515

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

National Polls, District Information, and House Seats: Forecasting the 2014 Midterm Election

Bafumi, Joseph ; Erikson, Robert S ; Wlezien, Christopher

PS: Political Science & Politics, 2014, Vol.47(4), pp.775-778 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1049-0965 ; E-ISSN: 1537-5935 ; DOI: 10.1017/S1049096514001243

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Congressional Election Forecasting: Structure-X Models for 2014

Lewis-Beck, Michael S ; Tien, Charles

PS: Political Science & Politics, 2014, Vol.47(4), pp.782-785 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1049-0965 ; E-ISSN: 1537-5935 ; DOI: 10.1017/S1049096514001267

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Seats-in-Trouble Forecast of the 2014 Midterm Congressional Elections

Campbell, James E

PS: Political Science & Politics, 2014, Vol.47(4), pp.779-781 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1049-0965 ; E-ISSN: 1537-5935 ; DOI: 10.1017/S1049096514001255

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Forecasting the 2014 Midterm Elections with the Generic Ballot Model

Abramowitz, Alan I

PS: Political Science & Politics, 2014, Vol.47(4), pp.772-774 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1049-0965 ; E-ISSN: 1537-5935 ; DOI: 10.1017/S1049096514001231

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The 2014 Midterm Election Forecasts

Campbell, James E

PS: Political Science & Politics, 2014, Vol.47(4), pp.769-771 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1049-0965 ; E-ISSN: 1537-5935 ; DOI: 10.1017/S104909651400122X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 139  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (125)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1994  (7)
 2. 1994đến1997  (11)
 3. 1998đến2005  (15)
 4. 2006đến2010  (35)
 5. Sau 2010  (71)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (138)
 2. Dữ liệu thống kê  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Campbell, James E.
 2. Erikson, Robert S
 3. Campbell, James
 4. Campbell, Je
 5. Wlezien, Christopher

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...