skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Berriman, Matthew xóa Nhan đề tạp chí: PLoS pathogens xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparative Genomics of the Apicomplexan Parasites Toxoplasma gondii and Neospora caninum : Coccidia Differing in Host Range and Transmission Strategy (Comparative Genomics of Toxoplasma and Neospora)

Reid, Adam James ; Vermont, Sarah J ; Cotton, James A ; Harris, David ; Hill-Cawthorne, Grant A ; Könen-Waisman, Stephanie ; Latham, Sophia M ; Mourier, Tobias ; Norton, Rebecca ; Quail, Michael A ; Sanders, Mandy ; Shanmugam, Dhanasekaran ; Sohal, Amandeep ; Wasmuth, James D ; Brunk, Brian ; Grigg, Michael E ; Howard, Jonathan C ; Parkinson, John ; Roos, David S ; Trees, Alexander J ; Berriman, Matthew ; Pain, Arnab ; Wastling, Jonathan M; Striepen, Boris (Editor)

PLoS Pathogens, 2012, Vol.8(3), p.e1002567 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1553-7366 ; E-ISSN: 1553-7374 ; DOI: 10.1371/journal.ppat.1002567

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genomic Insights into the Origin of Parasitism in the Emerging Plant Pathogen Bursaphelenchus xylophilus (Genome Sequence of Bursaphelenchus xylophilus)

Kikuchi, Taisei ; Cotton, James A ; Dalzell, Jonathan J ; Hasegawa, Koichi ; Kanzaki, Natsumi ; McVeigh, Paul ; Takanashi, Takuma ; Tsai, Isheng J ; Assefa, Samuel A ; Cock, Peter J. A ; Otto, Thomas Dan ; Hunt, Martin ; Reid, Adam J ; Sanchez-Flores, Alejandro ; Tsuchihara, Kazuko ; Yokoi, Toshiro ; Larsson, Mattias C ; Miwa, Johji ; Maule, Aaron G ; Sahashi, Norio ; Jones, John T ; Berriman, Matthew; Tyler, Brett (Editor)

PLoS Pathogens, 2011, Vol.7(9), p.e1002219 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1553-7366 ; E-ISSN: 1553-7374 ; DOI: 10.1371/journal.ppat.1002219

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Berriman, Matthew
  2. Cotton, James A
  3. Yokoi, Toshiro
  4. Kikuchi, Taisei
  5. Harris, David

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...