skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Salehi, Ahmad Shah xóa Nhan đề tạp chí: PLoS medicine xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Configuring Balanced Scorecards for Measuring Health System Performance: Evidence from 5 Years' Evaluation in Afghanistan

Edward, Anbrasi ; Kumar, Binay ; Kakar, Faizullah ; Salehi, Ahmad ; Burnham, Gilbert ; Peters, David

PLoS Medicine, Jul 2011, p.e1001066 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 15491277 ; E-ISSN: 15491676 ; DOI: 10.1371/journal.pmed.1001066

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kumar, B.
  2. Salehi, Ahmad
  3. Burnham, G.
  4. Peters, David H.
  5. Peters, D.H.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...