skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Biology xóa Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Chủ đề: Life Sciences xóa Nhan đề tạp chí: Scientific Reports (Nature Publisher Group) xóa Nhan đề tạp chí: PLoS One xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Photo-Induction and Automated Quantification of Reversible Mitochondrial Permeability Transition Pore Opening in Primary Mouse Myotubes

Blanchet, Lionel ; Smeitink, Jan ; Koopman, Werner

PLoS One, Nov 2014, Vol.9(11), p.e114090 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0114090

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Jan A M Smeitink
  2. Pellegrini, Mina
  3. An I. Jonckheere
  4. Koopman, W.J.H.
  5. Jan A. M. Smeitink

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...