skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Cơ sở dữ liệu: SciTech Connect (OSTI) xóa Cơ sở dữ liệu: arXiv xóa Nhan đề tạp chí: PLoS One xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Representation of Dormant and Active Microbial Dynamics for Ecosystem Modeling

Wang, Gangsheng ; Mayes, Melanie ; Gu, Lianhong ; Schadt, Christopher

PLoS One, Feb 2014, Vol.9(2), p.e89252 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0089252

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Schadt, Christopher W
  2. Christopher W Schadt
  3. Schadt, Christopher
  4. Lianhong Gu
  5. Schadt, Christopher Warren

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...