skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Chủ đề: Humans xóa Tác giả/ người sáng tác: Rappuoli, Rino xóa Nhan đề tạp chí: PLoS One xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Role of ARF6, Rab11 and External Hsp90 in the Trafficking and Recycling of Recombinant-Soluble Neisseria meningitidis Adhesin A (rNadA) in Human Epithelial Cells

Bozza, Giuseppe ; Capitani, Mirco ; Montanari, Paolo ; Benucci, Barbara ; Biancucci, Marco ; Nardi-Dei, Vincenzo ; Caproni, Elena ; Barrile, Riccardo ; Picciani, Benedetta ; Savino, Silvana ; Aricò, Beatrice ; Rappuoli, Rino ; Pizza, Mariagrazia ; Luini, Alberto ; Sallese, Michele ; Merola, Marcello

PLoS One, Oct 2014, Vol.9(10), p.e110047 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1371/journal.pone.0110047

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Picciani, B
  2. Bozza, Giuseppe
  3. Merola, Marcello
  4. Caproni, Elena
  5. Capitani, Mirco

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...