skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: PLoS One xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Techno-Cultural Characterization of the MIS 5 (c. 105 – 90 Ka) Lithic Industries at Blombos Cave, Southern Cape, South Africa

Douze, Katja ; Wurz, Sarah ; Henshilwood, Christopher Stuart; Petraglia, Michael D. (editor)

PLoS ONE, 2015, Vol.10(11) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0142151 ; PMCID: 4651340 ; PMID: 26580219

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Howiesons Poort lithic sequence of Klipdrift Shelter, southern Cape, South Africa.(Research Article)

Douze, Katja ; Delagnes, Anne ; Wurz, Sarah ; Henshilwood, Christopher Stuart

PLoS ONE, Nov 7, 2018, Vol.13(11), p.e0206238 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0206238

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Early Evidence for the Extensive Heat Treatment of Silcrete in the Howiesons Poort at Klipdrift Shelter (Layer PBD, 65 ka), South Africa.(Research Article)

Delagnes, Anne ; Schmidt, Patrick ; Douze, Katja ; Wurz, Sarah ; Bellot-Gurlet, Ludovic ; Conard, Nicholas J. ; Nickel, Klaus G. ; van Niekerk, Karen L. ; Henshilwood, Christopher S.

PLoS ONE, Oct 19, 2016, Vol.11(10), p.e0163874 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0163874

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Douze, K
  2. Henshilwood, Christopher
  3. Wurz, S
  4. Wurz, Sarah
  5. Douze, Katja

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...