skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: PLoS ONE xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of Leaf Type and Pesticide Exposure on Abundance of Bacterial Taxa in Mosquito Larval Habitats.(Research Article)

Muturi, Ephantus J. ; Orindi, Benedict O. ; Kim, Chang - Hyun

PLoS ONE, August 5, 2013, Vol.8(8), p.e71812 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0071812

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transgelin-2 in B-Cells Controls T-Cell Activation by Stabilizing T Cell - B Cell Conjugates

Na, Bo-Ra ; Kwon, Min-Sung ; Chae, Myoung-Won ; Kim, Hye-Ran ; Kim, Chang-Hyun ; Jun, Chang-Duk ; Park, Zee-Yong

PloS one, 2016, Vol.11(5), pp.e0156429 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 27232882 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0156429

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Optimization of self-microemulsifying drug delivery system for phospholipid complex of telmisartan using D-optimal mixture design.(Research Article)

Son, Ho Yong ; Chae, Bo Ram ; Choi, Ji Yeh ; Shin, Dong Jun ; Goo, Yoon Tae ; Lee, Eun Seok ; Kang, Tae Hoon ; Kim, Chang Hyun ; Yoon, Ho Yub ; Choi, Young Wook

PLoS ONE, Dec 5, 2018, Vol.13(12), p.e0208339 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0208339

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Identification of Putative Biomarkers for the Early Stage of Porcine Spermatogonial Stem Cells Using Next-Generation Sequencing

Lee, Won-Young ; Do, Jeong Tae ; Park, Chankyu ; Kim, Jin Hoi ; Chung, Hak-Jae ; Kim, Kyung-Woon ; Gil, Chang-Hyun ; Kim, Nam-Hyung ; Song, Hyuk

PLoS ONE, Jan 22, 2016, Vol.11(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0147298

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ruminal methane emissions, metabolic, and microbial profile of Holstein steers fed forage and concentrate, separately or as a total mixed ration.(Research Article)

Bharanidharan, Rajaraman ; Arokiyaraj, Selvaraj ; Kim, Eun Bae ; Lee, Chang Hyun ; Woo, Yang Won ; Na, Youngjun ; Kim, Danil ; Kim, Kyoung Hoon

PLoS ONE, August 15, 2018, Vol.13(8), p.e0202446 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0202446

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kim, Chang Hyun
  2. Shin, Dong Jun
  3. Song, Hyuk
  4. Park, Chankyu
  5. Lee, Eun Seok

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...