skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: PLoS ONE xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cell Surface Expression Level Variation between Two Common Human Leukocyte Antigen Alleles, HLA-A2 and HLA-B8, Is Dependent on the Structure of the C Terminal Part of the Alpha 2 and the Alpha 3 Domains (Alpha 3 Domain Structure Affects HLA-A2 and -B8 Expression)

Dellgren, Christoffer ; Nehlin, Jan O ; Barington, Torben; Yu, Xu G. (Editor)

2015, Vol.10(8), p.e0135385 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0135385

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mutational Escape in HIV-1 CTL Epitopes Leads to Increased Binding to Inhibitory Myelomonocytic MHC Class I Receptors (HIV-1 CTL Escape Mutations and ILT4)

Yang, Yue ; Huang, Jinghe ; Toth, Ildiko ; Lichterfeld, Mathias ; Yu, Xu G; Poh, Lisa Ng Fong (Editor)

PLoS ONE, 2010, Vol.5(12), p.e15084 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0015084

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Single-Cell Gene-Expression Profile Reveals Inter-Cellular Heterogeneity within Human Monocyte Subsets

Gren, Susanne T ; Rasmussen, Thomas B ; Janciauskiene, Sabina ; Håkansson, Katarina ; Gerwien, Jens G ; Grip, Olof; Yu, Xu G. (editor)

PLoS ONE, 2015, Vol.10(12) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0144351 ; PMCID: 4674153 ; PMID: 26650546

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparison of Human Neonatal and Adult Blood Leukocyte Subset Composition Phenotypes

Prabhu, Savit B ; Rathore, Deepak K ; Nair, Deepa ; Chaudhary, Anita ; Raza, Saimah ; Kanodia, Parna ; Sopory, Shailaja ; George, Anna ; Rath, Satyajit ; Bal, Vineeta ; Tripathi, Reva ; Ramji, Siddharth ; Batra, Aruna ; Aggarwal, Kailash C ; Chellani, Harish K ; Arya, Sugandha ; Agarwal, Nidhi ; Mehta, Umesh ; Natchu, Uma Chandra Mouli ; Wadhwa, Nitya ; Bhatnagar, Shinjini; Yu, Xu G. (editor)

PLoS ONE, 2016, Vol.11(9) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0162242 ; PMCID: 5017693 ; PMID: 27610624

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Yu, Xu G.
  2. Bal, Vineeta
  3. Chaudhary, Anita
  4. Rath, Satyajit
  5. Arya, Sugandha

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...