skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: PLoS ONE xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Broad adsorption of sepsis-related PAMP and DAMP molecules, mycotoxins, and cytokines from whole blood using CytoSorb ® sorbent porous polymer beads

Gruda, Maryann C ; Ruggeberg, Karl-Gustav ; O’sullivan, Pamela ; Guliashvili, Tamaz ; Scheirer, Andrew R ; Golobish, Thomas D ; Capponi, Vincent J ; Chan, Phillip P; Eller, Kathrin (editor)

PLoS ONE, 2018, Vol.13(1) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0191676 ; PMCID: 5784931 ; PMID: 29370247

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Chan, Phillip P.
  2. Maryann C Gruda
  3. Capponi, Vj
  4. Capponi, Vincent J
  5. Eller, Kathrin

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...