skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Biological Evolution xóa Nhan đề tạp chí: PLoS Computational Biology xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Asymmetric evolutionary games

Mcavoy, Alex ; Hauert, Christoph; Hauert, Christoph (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jun 24, 2015 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1371/journal.pcbi.1004349

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Specialization Can Drive the Evolution of Modularity

Espinosa-Soto, Carlos ; Wagner, Andreas

PLoS Computational Biology, Mar 2010, p.e1000719 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1553734X ; E-ISSN: 15537358 ; DOI: 10.1371/journal.pcbi.1000719

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fragmentation modes and the evolution of life cycles

Pichugin, Yuriy ; Peña, Jorge ; Rainey, Paul ; Traulsen, Arne

PLoS Computational Biology, Nov 2017, Vol.13(11) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1553734X ; E-ISSN: 15537358 ; DOI: 10.1371/journal.pcbi.1005860

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evolutionary footprint of epistasis

Pedruzzi, Gabriele ; Barlukova, Ayuna ; Rouzine, Igor

PLoS Computational Biology, Sep 2018, p.e1006426 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1553734X ; E-ISSN: 15537358 ; DOI: 10.1371/journal.pcbi.1006426

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How evolution learns to generalise: Using the principles of learning theory to understand the evolution of developmental organisation

Kouvaris, Kostas ; Clune, Jeff ; Kounios, Loizos ; Brede, Markus ; Watson, Richard

PLoS Computational Biology, Apr 2017 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1553734X ; E-ISSN: 15537358 ; DOI: 10.1371/journal.pcbi.1005358

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spontaneous Reaction Silencing in Metabolic Optimization

Nishikawa, Takashi ; Gulbahce, Natali ; Motter, Adilson

PLoS Computational Biology, Dec 2008, Vol.4(12), p.e1000236 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1553734X ; E-ISSN: 15537358 ; DOI: 10.1371/journal.pcbi.1000236

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adaptation to Different Human Populations by HIV-1 Revealed by Codon-Based Analyses

Pond, Sergei ; Frost, Simon ; Grossman, Zehava ; Gravenor, Michael ; Richman, Douglas ; Brown, Andrew

PLoS Computational Biology, Jun 2006, p.e62 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1553734X ; E-ISSN: 15537358 ; DOI: 10.1371/journal.pcbi.0020062

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How adaptive plasticity evolves when selected against

Rago, Alfredo ; Kouvaris, Kostas ; Uller, Tobias ; Watson, Richard

PLoS Computational Biology, Mar 2019, Vol.15(3), p.e1006260 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1553734X ; E-ISSN: 15537358 ; DOI: 10.1371/journal.pcbi.1006260

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2008  (1)
 2. 2008đến2009  (1)
 3. 2010đến2014  (1)
 4. 2015đến2017  (3)
 5. Sau 2017  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Kouvaris, Kostas
 2. Watson, Richard
 3. Brede, Markus
 4. Peña, Jorge
 5. Espinosa-Soto, Carlos

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...