skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Proteins xóa Ngôn ngữ: Norwegian xóa Nhan đề tạp chí: PLOS Pathogens xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Concerted Spatio-Temporal Dynamics of Imported DNA and ComE DNA Uptake Protein during Gonococcal Transformation (DNA Dynamics during Transformation)

Gangel, Heike ; Hepp, Christof ; Müller, Stephanie ; Oldewurtel, Enno R ; Aas, Finn Erik ; Koomey, Michael ; Maier, Berenike; Dunny, Gary (Editor)

2014, Vol.10(4), p.e1004043 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1553-7366 ; E-ISSN: 1553-7374 ; DOI: 10.1371/journal.ppat.1004043

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Naturally Acquired Human Immunity to Pneumococcus Is Dependent on Antibody to Protein Antigens

Wilson, Robert ; Cohen, Jonathan M ; Reglinski, Mark ; Jose, Ricardo J ; Chan, Win Yan ; Marshall, Helina ; De Vogel, Corné ; Gordon, Stephen ; Goldblatt, David ; Petersen, Fernanda C ; Baxendale, Helen ; Brown, Jeremy S; Mitchell, Timothy J. (editor)

PLoS Pathogens, 2017, Vol.13(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1553-7366 ; E-ISSN: 1553-7374 ; DOI: 10.1371/journal.ppat.1006137 ; PMCID: 5279798 ; PMID: 28135322

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Jose, Ricardo J
  2. Gangel, Heike
  3. Marshall, Helina
  4. Maier, Berenike
  5. Brown, Jeremy S

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...