skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Directory of Open Access Journals (DOAJ) xóa Nhan đề tạp chí: PLOS Neglected Tropical Diseases xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Population genetic analysis of Chadian Guinea worms reveals that human and non-human hosts share common parasite populations.(Research Article)

Thiele, Elizabeth A. ; Eberhard, Mark L. ; Cotton, James A. ; Durrant, Caroline ; Berg, Jeffrey ; Hamm, Kelsey ; Ruiz - Tiben, Ernesto

PLoS Neglected Tropical Diseases, Oct 4, 2018, Vol.12(10), p.e0006747 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1935-2727 ; DOI: 10.1371/journal.pntd.0006747

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Durrant, Caroline
  2. Thiele, Elizabeth A
  3. Blair, David
  4. Eberhard, Mark L
  5. Ruiz - Tiben, Ernesto

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...