skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Oxford Journal of Legal Studies xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

International Corporations in the English Courts

Hill, Jonathan

Oxford Journal of Legal Studies, 1 April 1992, Vol.12(1), pp.135-148 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01436503 ; E-ISSN: 14643820

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Litigation and Negligence: A Comparative Study

Hill, Jonathan

Oxford Journal of Legal Studies, 1 July 1986, Vol.6(2), pp.183-218 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01436503 ; E-ISSN: 14643820

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparative Law, Law Reform and Legal Theory (Book Review)

Hill, Jonathan

Oxford Journal of Legal Studies, 1 April 1989, Vol.9(1), pp.101-115 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01436503 ; E-ISSN: 14643820

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Hill, J.
  2. Hill, Jonathan

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...