skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Ohno, S. xóa Nhan đề tạp chí: Organic Electronics: physics, materials, applications xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sexithiophene ultrathin films on passivated Si(001) surfaces: Growth and electronic structure

Ohno, S ; Tanaka, H ; Tanaka, K ; Takahashi, K ; Tanaka, M

Organic Electronics, October 2015, Vol.25, pp.170-177 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1566-1199 ; E-ISSN: 1878-5530 ; DOI: 10.1016/j.orgel.2015.05.047

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Tanaka, M
  2. Takahashi, K
  3. Tanaka, K
  4. Tanaka, H
  5. Ohno, S

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...