skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Optics Communications xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

All-optical binary phase-coded UWB signal generation using DWDM-based multi-channel frequency discriminator

Tan, Long-Sheng ; Wang, Fei ; Ma, Huan ; Hu, Qiang ; Zhao, Xiao-Fang

Optics Communications, 01 February 2014, Vol.312, pp.153-158 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0030-4018 ; E-ISSN: 1873-0310 ; DOI: 10.1016/j.optcom.2013.09.025

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Performance comparison of MU-MIMO schemes for indoor visible light communication systems

Zhao, Qiong ; Fan, Yangyu ; Liu, Shu

Optics Communications, 01 August 2018, Vol.420, pp.110-115 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0030-4018 ; E-ISSN: 1873-0310 ; DOI: 10.1016/j.optcom.2018.03.052

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A power-efficient ZF precoding scheme for multi-user indoor visible light communication systems

Zhao, Qiong ; Fan, Yangyu ; Deng, Lijun ; Kang, Bochao

Optics Communications, 01 February 2017, Vol.384, pp.101-106 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0030-4018 ; E-ISSN: 1873-0310 ; DOI: 10.1016/j.optcom.2016.09.065

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A joint precoding scheme for indoor downlink multi-user MIMO VLC systems

Zhao, Qiong ; Fan, Yangyu ; Kang, Bochao

Optics Communications, 15 November 2017, Vol.403, pp.341-346 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0030-4018 ; E-ISSN: 1873-0310 ; DOI: 10.1016/j.optcom.2017.07.059

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Superposition constellation design for multi-user multi-chip visible light communication systems

Sun, Zheng-Guo ; Yu, Hong-Yi ; Zhu, Yi-Jun

Optics Communications, 01 February 2019, Vol.432, pp.27-31 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0030-4018 ; E-ISSN: 1873-0310 ; DOI: 10.1016/j.optcom.2018.09.049

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Fan, Yy
  2. Fan, Yangyu
  3. Zhao, Q
  4. Zhao, Qiong
  5. Kang, Bochao

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...