skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Optical Materials xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Optical properties of transparent Dy 3+ doped Ba 2TiSi 2O 8 glass ceramic

Martin, L.L. ; Haro-González, P. ; Martín, I.R.

Optical Materials, 2011, Vol.33(5), pp.738-741 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-3467 ; DOI: 10.1016/j.optmat.2010.11.027

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Upconverting materials for boosting the development of advanced optical microrheometric techniques

Rodríguez-Sevilla, P. ; Labrador-Páez, L. ; Haro-González, P.

Optical Materials, October 2018, Vol.84, pp.514-523 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-3467 ; DOI: 10.1016/j.optmat.2018.07.058

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Formation of Nd.sup.3+ doped Strontium Barium Niobate nanocrystals by two different methods

Haro - Gonzalez, P. ; Martin, L. L. ; Gonzalez - Perez, S. ; Martin, I. R.

Optical Materials, August, 2010, Vol.32(10), p.1389(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-3467

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Crystallization effect on Tm 3+–Yb 3+ codoped SBN glass ceramics

Haro-González, P. ; Martín, I.R. ; Martín, L.L. ; Kowalska, D. ; Cáceres, J.M.

Optical Materials, 2010, Vol.32(10), pp.1385-1388 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-3467 ; DOI: 10.1016/j.optmat.2010.03.014

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Optical amplification by upconversion in Tm–Yb fluoroindate glass

Haro-González, P. ; Martín, I.R. ; Capuj, N.E. ; Lahoz, F.

Optical Materials, 2010, Vol.32(10), pp.1349-1351 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-3467 ; DOI: 10.1016/j.optmat.2010.04.013

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Characterization of Er 3+ and Nd 3+ doped Strontium Barium Niobate glass ceramic as temperature sensors

Haro-González, P. ; Martín, I.R. ; Martín, L.L. ; León-Luis, Sergio F. ; Pérez-Rodríguez, C. ; Lavín, V.

Optical Materials, 2011, Vol.33(5), pp.742-745 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-3467 ; DOI: 10.1016/j.optmat.2010.11.026

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Optical temperature sensing of Er3+/Yb3+ doped LaGdO3 based on fluorescence intensity ratio and lifetime thermometry

Siaï, A. ; Haro-González, P. ; Horchani Naifer, K. ; Férid, M.

Optical Materials, February 2018, Vol.76, pp.34-41 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-3467 ; DOI: 10.1016/j.optmat.2017.12.018

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Local devitrification of Dy.sup.3+ doped Ba.sub.2TiSi.sub.2O.sub.8 glass by laser irradiation.(Report)

Martin, L. L. ; Haro - Gonzalez, P. ; Martin, I. R. ; Puerto, D. ; Solis, J. ; Caceres, J. M. ; Capuj, N. E.

Optical Materials, Dec, 2010, Vol.33(2), p.186(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-3467

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Optical gain in Er.sup.3+-doped transparent LuVO.sub.4 crystal at 850nm.(Report)

Haro - Gonzalez, P. ; Bettinelli, M. ; Capuj, N. E. ; Lahoz, F. ; Martin, I. R. ; Cavalli, E. ; Gonzalez - Perez, S.

Optical Materials, Jan, 2010, Vol.32(3), p.475(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-3467

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pump and probe measurements of optical amplification at 584 nm in dysprosium doped lithium niobate crystal

Haro-González, P. ; Martín, L.L. ; Martín, I.R. ; Grazyna Dominiak-Dzik, G. ; Ryba-Romanowski, W.

Optical Materials, 2010, Vol.33(2), pp.196-199 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-3467 ; DOI: 10.1016/j.optmat.2010.07.017

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Formation of Nd 3+ doped Strontium Barium Niobate nanocrystals by two different methods

Haro-González, P. ; Martín, L.L. ; González-Pérez, S. ; Martín, I.R.

Optical Materials, 2010, Vol.32(10), pp.1389-1392 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-3467 ; DOI: 10.1016/j.optmat.2010.03.011

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Local devitrification of Dy 3+ doped Ba 2TiSi 2O 8 glass by laser irradiation

Martín, L.L. ; Haro-González, P. ; Martín, I.R. ; Puerto, D. ; Solís, J. ; Cáceres, J.M. ; Capuj, N.E.

Optical Materials, 2010, Vol.33(2), pp.186-190 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-3467 ; DOI: 10.1016/j.optmat.2010.09.032

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Optical gain in Er 3+-doped transparent LuVO 4 crystal at 850 nm

Haro-González, P. ; Bettinelli, M. ; Capuj, N.E. ; Lahoz, F. ; Martín, I.R. ; Cavalli, E. ; González-Perez, S.

Optical Materials, 2010, Vol.32(3), pp.475-478 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-3467 ; DOI: 10.1016/j.optmat.2009.10.012

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Local devitrification on an oxyfluoride glass doped with Ho.sup.3+ ions under Argon laser irradiation.(Report)

Gonzalez - Perez, S. ; Martin, I. R. ; Haro - Gonzalez, P.

Optical Materials, July, 2009, Vol.31(9), p.1373(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-3467

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Local devitrification on an oxyfluoride glass doped with Ho 3+ ions under Argon laser irradiation

González-Pérez, S. ; Martín, I.R. ; Haro-González, P.

Optical Materials, 2009, Vol.31(9), pp.1373-1375 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-3467 ; DOI: 10.1016/j.optmat.2008.10.015

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Optical amplification in Er 3+-doped fluoroindate glass at 840 nm and 1550 nm

Haro-González, P. ; Lahoz, F. ; Martín, I.R. ; González-Pérez, S. ; Rivera, F. ; Capuj, N.E.

Optical Materials, 2009, Vol.31(9), pp.1370-1372 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-3467 ; DOI: 10.1016/j.optmat.2008.10.014

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Haro-González, P
  2. Haro-Gonzalez, P
  3. Martin, IR
  4. Martín, I.R
  5. Martin, L

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...