skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Journal Of Materials Science xóa Nhan đề tạp chí: Open Chemistry xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemical synthesis and application of palladium nanoparticles

Saldan, Ivan ; Semenyuk, Yuriy ; Marchuk, Iryna ; Reshetnyak, Oleksandr

Journal of Materials Science, 2015, Vol.50(6), pp.2337-2354 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-014-8802-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Saldan, Ivan
  2. Semenyuk, Yuriy
  3. Dornheim, Martin
  4. Reshetnyak, Oleksandr
  5. Haase, Dörthe

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...