skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Online Information Review xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The moderating effect of social roles on user behaviour in virtual worlds

Yeh, Nai-Ching ; Chuan-Chuan Lin, Judy ; Lu, Hsi-Peng

Online Information Review, 27 September 2011, Vol.35(5), pp.747-769 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1468-4527 ; E-ISSN: 1468-4535 ; DOI: 10.1108/14684521111176480

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding music sharing behaviour on social network services

Dongwon Lee ; Jaimie Yejean Park ; Junha Kim ; Jaejeung Kim ; Junghoon Moon

Online Information Review, 2011, Vol.35(5), p.716-733 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1468-4527 ; DOI: 10.1108/14684521111176462

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding the facilitators and inhibitors of individuals’ social network site usage

Huang, Hsin-Yi ; Chen, Po-Lin ; Kuo, Yu-Chen

Online Information Review, 13 February 2017, Vol.41(1), pp.85-101 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1468-4527 ; E-ISSN: 1468-4535 ; DOI: 10.1108/OIR-10-2015-0319

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The relationship between online campaigning and political involvement

Kruikemeier, Sanne ; van Noort, Guda ; Vliegenthart, Rens ; H. de Vreese, Claes

Online Information Review, 12 September 2016, Vol.40(5), pp.673-694 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1468-4527 ; E-ISSN: 1468-4535 ; DOI: 10.1108/OIR-11-2015-0346

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding music sharing behaviour on social network services

Lee, Dongwon ; Yejean Park, Jaimie ; Kim, Junha ; Kim, Jaejeung ; Moon, Junghoon

Online Information Review, 27 September 2011, Vol.35(5), pp.716-733 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1468-4527 ; E-ISSN: 1468-4535 ; DOI: 10.1108/14684521111176462

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Huang, Hsin-Yi
  2. Yeh, Nai-Ching
  3. van Noort, Guda
  4. Persuasive Communication
  5. H. de Vreese, Claes

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...