skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Online Information Review xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Searching locally: a comparison of Yehey! and Google

Luyt, Brendan ; Goh, Dion ; Sian Lee, Chei

Online Information Review, 19 June 2009, Vol.33(3), pp.499-510 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1468-4527 ; E-ISSN: 1468-4535 ; DOI: 10.1108/14684520910969925

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Lee, CS
  2. Goh, Dion
  3. Goh, D
  4. Luyt, B
  5. Luyt, Brendan

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...